Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van CONTENT voor elkaar, gevestigd te Hilversum

Artikel 1. Definities
1.1: Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van CONTENT voor elkaar wordt gesloten.
1.2: Producten en diensten van CONTENT voor elkaar: de door CONTENT voor elkaar te exploiteren producten en diensten waarbij door gebruiker en/of opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website, hosting en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
1.3: Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, per fax of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van CONTENT voor elkaar.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1: Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, verkoop, leverantie, product en dienst van of met CONTENT voor elkaar.
2.2: De toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt door de opdrachtgever aanvaard door aanvaarding van de aanbieding c.q. door de totstandkoming van de met CONTENT voor elkaar gesloten overeenkomst.
2.3: Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor CONTENT voor elkaar niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie
3.1: Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij door CONTENT voor elkaar anders aangegeven.
3.2: De door CONTENT voor elkaar gemaakte offertes zijn 14 (veertien) dagen geldig en geaccepteerd door CONTENT voor elkaar.
3.2: De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW), tenzij schriftelijk anders aangegeven.

Artikel 4. Aanvang van overeenkomst
4.1: Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de offerte of het voorstel is met een akkoord vermelding door opdrachtgever, schriftelijk of via e-mail, retour gestuurd aan CONTENT voor elkaar.
4.2: Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
4.3: Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk/per e-mail geschieden.

Artikel 5. Duur en beëindiging overeenkomst
5.1: Domeinregistratie en hostingovereenkomsten worden aangegaan voor minimaal 12 maanden en stilzwijgend met deze periode(s) verlengd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De overeenkomst dient minimaal 2 maanden (60 dagen) voor het verstrijken van de minimumduur van de overeenkomst schriftelijk te worden opgezegd. Andersoortige online marketing en interim overeenkomsten worden in overleg per uur, per week of per maand aangegaan en kunnen in overleg opgezegd worden. Tot die tijd is de opdrachtgever de gewone kosten verschuldigd. Als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop CONTENT voor elkaar de opzegging schriftelijk ontvangt en deze heeft bevestigd.
5.2: Wanneer binnen de looptijd van de overeenkomst een termijn overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden: dan is dit nimmer het fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever CONTENT voor elkaar derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
5.3: CONTENT voor elkaar kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens CONTENT voor elkaar niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
5.4: CONTENT voor elkaar heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft CONTENT voor elkaar het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: - opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet; - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; - opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1: CONTENT voor elkaar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
6.2: Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CONTENT voor elkaar het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.3: De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CONTENT voor elkaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CONTENT voor elkaar worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CONTENT voor elkaar zijn verstrekt, heeft CONTENT voor elkaar het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.4: CONTENT voor elkaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat CONTENT voor elkaar is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
6.5: CONTENT voor elkaar draagt zorg voor de beschikbaarheid van eventuele systemen, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. CONTENT voor elkaar is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van systemen als gevolg van overmacht zoals besproken in Artikel 10 van deze voorwaarden of onderhoud zoals besproken in Artikel 6 lid 6.
6.6: CONTENT voor elkaar is gerechtigd verbeteringen in of aan CONTENT voor elkaar systemen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de opdrachtgever. CONTENT voor elkaar is niet aansprakelijk voor eventuele kosten te maken of gemaakt door de opdrachtgever ten gevolge van deze wijzigingen.

Artikel 7. Levering en leveringstijd
7.1: Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.
7.2: In geval van overmacht aan de zijde van CONTENT voor elkaar zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

Artikel 8. Prijzen
8.1: Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders is vermeld.
8.2: CONTENT voor elkaar heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maanden (30 dagen) voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt.
8.3: Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. 2/4

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
9.1: De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van CONTENT voor elkaar.
9.2: De terzake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
9.3: De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen (per jaar) vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt CONTENT voor elkaar het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen.
9.4: CONTENT voor elkaar stuurt de opdrachtgever, al dan niet per betalingstermijn, een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Facturen dienen binnen een termijn van 14 dagen te worden voldaan.
9.5: Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
9.6: Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de CONTENT voor elkaar kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de CONTENT voor elkaar een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
9.7: Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van facturatie. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan CONTENT voor elkaar is voldaan. 9.8: Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt CONTENT voor elkaar een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
9.8: Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient CONTENT voor elkaar het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

Artikel 10. Overmacht
10.1: Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CONTENT voor elkaar geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CONTENT voor elkaar niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CONTENT voor elkaar worden daaronder begrepen.
10.2: CONTENT voor elkaar heeft ook recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CONTENT voor elkaar haar verbintenis had moeten nakomen.
10.3: Tijdens overmacht worden de verplichtingen van CONTENT voor elkaar opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CONTENT voor elkaar niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.4: Indien CONTENT voor elkaar bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten
11.1: Alle producten of diensten vervaardigd door CONTENT voor elkaar en blijven eigendom van CONTENT voor elkaar. De opdrachtgever heeft het gebruikersrecht gekocht in de overeenkomst, dit tenzij anders schriftelijk is afgesproken.
11.2: Alle door CONTENT voor elkaar verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, scripts enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van CONTENT voor elkaar worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, doorverkocht, of ter kennis van derden gebracht.
11.3: Het is opdrachtgever niet toegestaan om de door CONTENT voor elkaar geleverde producten of diensten op welke wijze dan ook door te verkopen aan derden; ook is het aanbrengen van wijzigingen zonder toestemming van CONTENT voor elkaar niet toegestaan.
11.4: Het is opdrachtgever toegestaan de op de CONTENT voor elkaar site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart CONTENT voor elkaar ter van enige aanspraak.

Artikel 12: Klachttermijnen / reclamering
12.1: Klachten over de geleverde producten of diensten dienen door de opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de overeengekomen werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan CONTENT voor elkaar.
12.2: Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen veertien (14) dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van CONTENT voor elkaar.
12.3: Indien een klacht gegrond is zal CONTENT voor elkaar de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of via electronic mail kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1: Indien CONTENT voor elkaar bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar CONTENT voor elkaar weinig of geen invloed op kan uitoefenen, dan kan CONTENT voor elkaar derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met CONTENT voor elkaar of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met CONTENT voor elkaar.
13.2: In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is CONTENT voor elkaar maximaal slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van CONTENT voor elkaar voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
13.3: Opdrachtgever vrijwaart CONTENT voor elkaar voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van CONTENT voor elkaar.
13.4: Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. CONTENT voor elkaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. CONTENT voor elkaar is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden gebruikt door de producten of diensten van CONTENT voor elkaar. 


13.5: CONTENT voor elkaar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever ingebrachte of aangebrachte documenten of teksten binnen of rond de producten of diensten van CONTENT voor elkaar. Dit omvat onder meer het volgende:
     13.5.1: Illegaal materiaal - Dit omvat tevens Auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële
     audio, video, of muziekbestanden waarvoor geen toestemming voor verkregen is of
     auteursrechten voor betaald zijn, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse Wetgeving.
     13.5.2: Adult materiaal – Dit omvat tevens alle pornografie, erotische foto’s en plaatjes, of  
     anderzijds obsceen of ontuchtig materiaal. Het begrip adult materiaal is geheel de discretie van
     CONTENT voor elkaar.
     13.5.3: Warez etc. – Dit omvat tevens gepiratiseerde software, ROMS, emulatoren, phreaking,
     hacking, password cracking, IP spoofing, etc, en de encryptie van het bovenstaande.
13.6: opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die CONTENT voor elkaar mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
13.7: Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de aan hem ter beschikking gestelde systemen zorgvuldig worden gebruikt en behandeld. Opdrachtgever zal de door CONTENT voor elkaar gegeven gebruiksvoorschriften in acht nemen.
13.8: Opdracht gever dient zelf zorg te dragen voor backup van eigen alle data zoals databases, webdocumenten en andere op servers van CONTENT voor elkaar geplaatste data. Opdrachtgever vrijwaart CONTENT voor elkaar voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het verlies van gegevens en / of data in welk vorm dan ook.
13.9: Opdrachtgever zal zich onthouden van het doen van uitlatingen of gedragingen die de goede naam van CONTENT voor elkaar kunnen schaden.
13.10: CONTENT voor elkaar is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die ontstaan is door het gebruik van de door CONTENT voor elkaar geleverde producten.

Artikel 14. Wederverkoop
14.1: Het is niet toegestaan de producten of diensten van CONTENT voor elkaar te weder verkopen in welke vorm dan ook tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. CONTENT voor elkaar neemt geen enkele aansprakelijkheid voor wederverkoop wanneer dit niet is uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij wederverkoop van de door CONTENT voor elkaar geleverde producten of diensten zonder toestemming heeft CONTENT voor elkaar recht op een door een onafhankelijke instantie vast te stellen schadevergoeding, ook alle bijkomende kosten zullen voor rekening komen van de opdrachtgever.

Artikel 15. Geheimhouding
15.1: Zowel de opdrachtgever als CONTENT voor elkaar waarborgen de geheimhouding van gegevens ten opzichte van elkaar ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst  en staan in voor de werknemers/samenwerkingspartijen van partijen, die toegang (kunnen en/of moeten) krijgen tot gegevens, informatie en/of computerprogramma’s die voor de correcte uitvoering van deze aansluiting(en) en diensten nodig zijn.
15.2: Partijen hebben binnen het kader van het in lid 1 van dit artikel bepaalde geen plicht tot geheimhouding ten aanzien van gegevens die:
     15.2.1: reeds bij de ontvangende partij bekend zijn, tenzij deze gegevens onder geheimhouding
     zijn verstrekt;
     15.2.2: onafhankelijk van de wederpartij door een partij zijn verzameld;
     15.2.3: door een partij rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde zijn verkregen;
     15.2.4: reeds door de rechthebbende in het publiek domein zijn vrijgegeven;
     15.2.5: algemene ideeën, concepten, kennis of technieken bevat, die verband houden met het
     verzorgen van de overeengekomen aansluiting(en) en/of diensten.
15.3: De in lid 2 genoemde uitzonderingen ontslaan partijen echter niet van de plicht tot geheimhouding van:
     15.3.1: de bron van de gegevens;
     15.3.2: financiële, statistische of persoonlijke gegevens;
     15.3.3: zakelijk gegevens met betrekking tot de interne bedrijfsvoering van de wederpartij;

Artikel 16: Restricties en onrechtmatig gebruik van hostingdiensten
16.1: CONTENT voor elkaar verbiedt expliciet het volgende:
     16.1.1: Illegaal materiaal - Dit omvat tevens Auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële
     audio, video, of muziekbestanden waarvoor geen toestemming voor verkregen is of
     auteursrechten voor betaald zijn, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse Wetgeving.
     16.1.2: Adult materiaal – Dit omvat tevens alle pornografie, erotische foto’s en plaatjes, of  
     anderzijds obsceen of ontuchtig materiaal. Het begrip adult materiaal is geheel de discretie van
     CONTENT voor elkaar.
     16.1.3: Warez etc. – Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking,
     hacking, password cracking, IP spoofing, etc, en de encryptie van het bovenstaande.
     16.1.4: Het versturen van ongevraagde e-mail en/of SPAM al dan niet naar grote hoeveelheden
     internetgebruikers, dit ter beoordeling van CONTENT voor elkaar.
     16.1.5: Het verspreiden van informatie die in strijd is met nationale of internationale wet- en
     regelgeving, met algemeen aanvaarde normen en waarden, die discriminerend is ten aanzien van
     uiterlijk, ras, religie, cultuur, geslacht, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
     16.1.6: Gebruik maken van IRC diensten vanaf systemen, daaronder verstaan maar niet
     uitsluitend: het opzetten van verbindingen naar IRC netwerken, het installeren van IRC gerelateerd
     materiaal als clients, bouncers en bots.
     16.1.7: Het hebben of gebruiken van hacking software op servers van CONTENT voor elkaar.
     Hieronder vallen ook zogenaamde portscanners.
16.2: CONTENT voor elkaar heeft het recht de door de opdrachtgever op de systemen geplaatste content te controleren op hetgeen lid 12.1 verbiedt als zij daartoe redelijkerwijs aanleiding toe ziet.
16.3: CONTENT voor elkaar behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van datatraffic en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen. De opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.
16.4: De opdrachtgever beschadigt systemen niet opzettelijk en start geen processen op waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige CONTENT voor elkaar gebruikers hindert. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen als men geen directe verbinding heeft met het systeem.
16.5: Het is niet toegestaan de verbinding met CONTENT voor elkaar te gebruiken voor strafbare gedragingen. Met name worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechtelijk materiaal en het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet waarbij de opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, kortom: hacken. Indien CONTENT voor elkaar strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de opdrachtgever van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. CONTENT voor elkaar behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende opdrachtgever te verhalen.
16.6: De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die CONTENT voor elkaar mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten te handelen van de opdrachtgever in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.
16.7: CONTENT voor elkaar is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen op systemen.
16.8: CONTENT voor elkaar is gerechtigd de toegang voor de opdrachtgever tot CONTENT voor elkaar tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de opdrachtgever een verplichting jegens CONTENT voor elkaar niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de opdrachtgever onverlet.
16.9: Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door CONTENT voor elkaar gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.
16.10: Niet toegestaan is het om op de via of bij CONTENT voor elkaar gehuurde servers of serverruimte:
- Websites die meerdere directories bieden met niet gerelateerde informatie.
- Websites met bestandsarchieven met onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende bestandsextensies : exe, tar, gz, mp3 en/of sites met niet relevante audio/video bestanden.
- Sites uitsluitend bedoeld voor downloads (maximaal 50% aan downloads toegestaan).
- Websites die voor meer dan 2% beslag leggen op de serverprocessors
- Websites met banners, graphics of cgi-scripts lopend op hun website met als doel om gebruikt te worden op andere websites
- Aanstootgevende sites.
- Warez sites en/of andere te downloaden software en/of (semi) illigale software.
- Opdrachtgever zal geen informatie of toepassingen op de server plaatsen, die schade kunnen toebrengen aan de gebruikte servers of aan andere servers op het Internet.
16.11: Indien er sprake is van 'onbeperkt' dataverkeer dan gelden de volgende regels: Het data/emailverkeer is onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker, indien een dergelijke website 4/4 exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden verwijderd cq een toeslag krijgen op het extreme gebruik. De cliënt wordt op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme gebruik van het data/e-mail verkeer, een en ander in overleg met CONTENT voor elkaar, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van CONTENT voor elkaar. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is CONTENT voor elkaar gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens servers.
16.12: CONTENT voor elkaar heeft te allen tijde het recht om het gewraakte account off-line te plaatsen indien deze de overige gebruikers zal hinderen door het onttrekken van te veel bandbreedte /datatraffic en/of processor belasting.
16.13: Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Indien er gebruik wordt gemaakt van een externe mailserver(bv. Bsmtp bij een andere provider) is
16.14: CONTENT voor elkaar is nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan van e-mail en/of bestanden welke hiermee communiceren.

Artikel 17. Gebruik van netwerken
1. Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het netwerk van CONTENT voor elkaar cq de door CONTENT voor elkaar verstrekte netwerken als reseller. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.
2. Van CONTENT voor elkaar kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.
3. Opdrachtgever vrijwaart CONTENT voor elkaar tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in lid 1 bepaalde.
4. Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van CONTENT voor elkaar, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever veroorzaken.
5. Indien naar het redelijk oordeel van CONTENT voor elkaar een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van CONTENT voor elkaar en/of van de dienstverlening aan klanten van CONTENT voor elkaar zoals, maar niet uitsluitend, door spam-mail, open relay, portscan of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever of anderszins, kan CONTENT voor elkaar Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
6. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van CONTENT voor elkaar, netwerken van derden dan wel de koppeling tussen deze netwerken.
7. Als ontdekt wordt dat de klant heeft gespamd dan houdt CONTENT voor elkaar zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing het account te schorsen. Bovendien kan zal er een boete opleggen worden van € 2500,- per overtreding.

Artikel 18. Annulering domeinnaam registratie order door opdrachtgever
18.1: Indien de opdrachtgever schriftelijk en/of online een domeinnaam registratie order doorgeeft, is deze bindend. Indien de opdrachtgever deze order annuleert, zal CONTENT voor elkaar 25% van het totaal bedrag factureren met daarbij een minimum van bedrag van € 25,- (excl. alle voor de order geldende set-up kosten) aan de opdrachtgever factureren voor de verrichte werkzaamheden. Bovendien zal CONTENT voor elkaar de eventuele kosten voor de domeinnaam registratie factureren.

Artikel 19. Buitengebruikstelling
19.1: CONTENT voor elkaar heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens CONTENT voor elkaar niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. CONTENT voor elkaar zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van CONTENT voor elkaar kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door CONTENT voor elkaar gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herendienststelling heeft voldaan, groot € 100,- excl. BTW.

Artikel 20. Geschillenregeling en toepasselijk recht
20.1: Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen CONTENT voor elkaar en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
20.2: Op elke overeenkomst tussen CONTENT voor elkaar en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
21.1: CONTENT voor elkaar behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
21.2: Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is
21.3: Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op https://contentvoorelkaar.nl/algemene-voorwaarden of via de link "Algemene Voorwaarden".
21.4: Indien CONTENT voor elkaar optreedt als intermediair of reseller van een derde partij dan zijn ook de algemene voorwaarden, eisen en restricties van deze derde partij van toepassing.
21.5: Deze algemene voorwaarden zijn het laatst aangepast op 4 maart 2022.